– Gode og trygge boligområder er i fokus

Høyre-politiker Narve E. Endresen ønsker å bevare nature og legge til rette for at folk kan ha et aktivt friluftsliv.
Del på Facebook

De siste månedene har jeg deltatt aktivt lokalt, regionalt og nasjonalt i debatten om naturinngrep og spesielt utbygging av vindkraft i norsk natur. Hver femte norske art er rødlistet og vi har nå under 5 prosent inngrepsfri natur igjen i Sør-Norge. FN påpeker at vi må se både klima og natur i sammenheng og at en av vår tids største utfordringer er inngrep som hemmer natur- og biomangfoldet. Dette er viktig for oss mennesker både lokalt og globalt.

Høyre-politiker Narve E. Endresen ønsker å bevare nature og legge til rette for at folk kan ha et aktivt friluftsliv.

Ettersom mange av oss her i regionen er ivrige friluftsfolk som liker å være ute i naturen har jeg engasjert meg aktivt i denne debatten på flere arenaer. Under siste årsmøte i Rogaland Høyre bidro jeg til at partiet mitt var det første som gikk imot mer utbygging av vindkraft i Rogalands natur. Jeg samarbeider også tett med Den norske Turistforening og Naturvernforbundet både for å bevare natur og tilrettelegge for et aktivt friluftsliv.

Som politiker i Høyre arbeider jeg aktivt for å bidra til at vi får utviklet en ny industri med fremtidig vekstpotensial, havvind. Denne industrien vil kunne skape nye arbeidsplasser og ha behov for kompetanse og teknologi fra regionens største arbeidsplass, nemlig olje- og gassindustrien. Aktiv politikk som støtter innovasjon og etablering av flere arbeidsplasser er viktig for å bygge og vedlikeholde et bærekraftig velferdssamfunn. Vi i Høyre mener det er en forutsetning at vi skaper verdier før vi fordeler.

I tillegg til natur og friluftsliv ivrer jeg også for et bredt tilbud av idretts- og fritidsaktiviteter for bydelens innbyggere i alle aldre, spesielt aktiviteter som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom. Høyre vil derfor vedlikeholde og fornye de grønne uterommene i nærmiljøene og øke attraktiviteten til de populære friluftsområdene ved Stokkavannet, Tastaveden og Byhaugen.

Et annet satsingsområde er å sikre et fortsatt godt barnehage- og skoletilbud i nærområdet. Til neste år starter vi derfor med renovering og nybygg av Tastaveden ungdomsskole som vi kjempet gjennom sammen med lokalbefolkningen. Alternativet var å legge ned skolen.

Stavanger Høyre ønsker en grønn og miljøvennlig politikk der gode og trygge boligområder er i fokus. Vi vil derfor legge til rette for at vi har et tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig for alle livsfaser. Vi vil også satse sterkere på trygge skoleveier samt sammenhengende sykkel- og gangstier.

For meg personlig er dette en hjertesak. Jeg arbeider også aktivt for å sikre et miljøvennlig og effektivt kollektivtilbud i bydelen slik at stadig flere kan la bilen stå parkert hjemme. Transportsektoren står nå foran store forandringer som vil få stor betydning for oss alle.

En av dem er elektrifisering av biler, busser, båter, tungtransport og tilslutt fly. En annen er selvkjørende transportløsninger. Begge endringene vil resultere i lavere kostnader for samfunnet som betyr at stadig flere kan få tilbud om kollektivtjenester nærmest uansett hvor du bor og hvilket transportbehov du har.

Det skal være enkelt å leve det gode liv i Tasta bydel.

Tekst: Narve E. Endresen Høyre-politiker i Tasta bydel

 

Bydelsutvalget har ordet

I de kommende utgavene vil politikerne i Tasta bydelsutvalg fortelle hvilke saker de brenner for og hvordan de ønsker at bydelen skal være fremover. I denne utgaven er det Narve E. Endresen fra Høyre som forteller om sine hjertesaker.