Rådmannen vil legge ned Tastaveden skole

Rådmannen går inn for å legge ned Tastaveden skole og heller bygge ut Tastarustå skole. Foto: Per Thime.
Del på Facebook

Rådmann i Stavanger går langt i å anbefale at Tastaveden skole legges ned, i stedet for å opprustes – som det tidligere er bevilget penger til.

Rådmannen går inn for å legge ned Tastaveden skole og heller bygge ut Tastarustå skole. Foto: Per Thime.

I handlings- og økonomiplanen (HØP) 2016–2019 er det bevilget  146 millioner kroner til rehabilitering, eller eventuelt rivning og nybygg av Tastaveden skole.

Mye tyder på at dette ikke blir noe av. Rådmannen foreslår at å sende ut på høring et forslag om å endre skolestrukturen på Tasta.

I korte trekk kan det bety  at Tastarustå skole blir felles ungdomsskole for alle elevene i Tasta bydel og at ungdomstrinnselevene som tilhører Eiganes/Våland bydel får ny skoletilhørighet på Kannik skole. Arealene som Tastaveden skole i dag disponerer, frigjøres til bruk for Byfjord barneskole og eventuelt for barnehageformål, idrettsformål og nærmiljøanlegg.

Det gjennomføres en mulighetsstudie for bruk av storkvartalet til nytte og glede for bydelen. Elevene som i dag går på Tastaveden får fullføre sin skolegang der. Fra skoleåret 2018-19 får samtlige avgangselever fra Kampen skole tilbud om å fortsette på ungdomstrinnet på Kannik skole. Når utvidelsen av Tastarustå står klar, flyttes alle elever og personale samlet over til Tastarustå skole.

Drastisk tiltak

Motstanden mot en eventuell nedleggelse av Tastaveden er stor. Mange har engasjert seg, og det er blant annet opprettet grupper på Facebook. Kommunalstyret skal behandle saken i møte 14 juni. Der kan det bli folksomt i salen fra foreldre, elevere og lærere ved skolen.

–  Rådmannen er opptatt av at det skal investeres for framtiden for elevene i Tasta bydel. Rådmannen er også opptatt av at behovene ved Tastaveden ikke kan vurderes isolert, men må settes inn i en helhetlig sammenheng, der også behov for elever ved andre skoler i bydelen og i byen blir regnet med, heter det i notatet til møte 14. juni.

I skrivet står det videre at rådmann har forståelse for synspunktene som er kommet og som også fortsetter å strømme på. Likevel finner ikke rådmannen det riktig å investere i nye lokaler for ungdomsskole på Tastaveden.

–  Det er ikke tilstrekkelige faglige grunner til å anta at elevene vil få et dårligere tilbud på Tastarustå skole enn de i dag får på Tastaveden, skrives det videre.