Sykkelsatsingen fortsetter

Del på Facebook

Statens vegvesen har igangsatt arbeidet med plan for sykkelvei mellom Tasta og Stokka.

Hensikten med planen er å planlegge en separat, rask og sikker sykkelforbindelse mellom Nedre Stokka og Tasta parallelt med E39. Sykkelveien blir E39 sitt sykkeltilbud på strekningen der E39 går i tunnel gjennom Byhaugen, i form av en sykkelvei gjennom friområdet øst for Lille Stokkavatn og over Byhaugen.

Artikkelen fortsetter under kartet.

NY, FREMTIDIG SYKKELVEG: Mulig trase for sykkelveg for strekningen E39 Tasta – Stokka.

Målet er å få en betydelig økning i sykkeltrafikken og binde sammen viktige målpunkt på strekningen Randaberg – Tasta – Stokka – Tjensvoll og mot Stavanger sentrum og Forus.

Reguleringsplan for E39 Eiganestunnelen er vedtatt, byggearbeidet er startet og en forventer åpning av prosjektet i 2019.

– I planarbeidet ble tilrettelegging for et bedre sykkeltilbud utelatt. Stavanger kommune har derfor stilt krav om at sykkeltraseen skal forbedres i en egen reguleringsplan i form av en ny hovedrute for sykkel. Dagens tilbud for syklister er ikke tilfredsstillende for å øke sykkelandelen på strekningen, sier Stavanger kommune i sakspapirene.

I tillegg til sykkelforbindelse mellom Nedre Stokka og Tasta er satt av et titalls millioner kroner til bygging av gang- og sykkelvei mellom Krossbergveien og E39 Randabergveien.

Leder for sykkelsatsingen i Stavanger, Roar Børresen er som vanlig meget engasjert når det er snakk om sykkel.

– Dette blir to viktige traseer for folk på Tasta. Mange har flyttet til, og flere kommer til Tastarustå. Tasta – Stokka-ruten kobler seg på sykkelstamveien til Forus. Når veien fra Gabbas til Tananger er ferdig, kan du sykle fra Store Stokkavatn, via Kvernevik og til Tananger, uten måtte å legge turen innom Hålandsvannet, sier Roar.

Stavanger kommune vil fastsette planprogrammet etter at dette har vært til offentlig ettersyn. Deretter vil det bli utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning, som også vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet starter der eksisterende gang- og sykkelvei på vestsiden av E39 stopper i dag på Stokka; ved gangbroen som fører over til Edvard Griegs vei på østsiden av E39. Derfra ligger planområdet på vestsiden av E39 fram til Gustav Vigelandsvei. Fra Gustav Vigelandsvei og opp til Myrveien på Tasta ligger planområdet fortsatt på vestsiden av E39, og på østsiden av Litle og Store Stokkavatn.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NÅ: Kart over dagens sykkeltraseer over Byhaugen mellom Tasta og Stokka.

Flere alternativer
Planarbeidet skal gi svar på hvilken standard og bredder sykkelveien skal ha og behovet for eget tilbud til gående. Løsningen kan være sykkelvei med fortau, eller sykkelvei med en parallell turvei der dette allerede finnes.

Sykkelvei med fortau kan utformes med tre meter sykkelvei og to meter fortau. En sykkelvei kan være 4,5 meter bred inkludert skulder.

I følge framdriftsplanen i planprogrammet skal Stavanger kommune legge ut første utkast til konsekvensutredning og reguleringsplan til offentlig ettersyn og høring i august/september 2016.

Bystyret vedtar planen i juni 2017.

Kommunalstyret for byutvikling (KBU) har planen opp til behandling 19. mars i år.

Sykkelvei mellom Krossbergveien og E39 Randabergveien
Det er satt av 14 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelvei mellom Krossbergveien og E39 Randabergveien. Strekningen er på 1,8 kilometer. Det eneste sykkeltilbudet som er der i dag er de private gårdsveiene opp til fylkesvei 409 Kvernevikveien og turveien rundt Store Stokkavannet.

En god sykkelkobling fra Krossbergveien til E39 Randabergveien vil gi en effektiv og sikker sykkeltrasé i retning Ytre Tasta. Dette vil da bli en del av hovednettet for sykkel i Stavanger.

Kilder: Stavanger kommune og Statens vegvesen.