Omstridt boligprosjekt

TASTARUSTÅ: Fakta Bygg ønsker å bygge ut felt E 6 på Tastarustå, som i dag er regulert til eneboliger. Feltet var opprinnelig planlagt som en grønn lunge mellom områder med blokkbebyggelse. Helikopterfoto: Stavanger kommune.
Del på Facebook

Tastarustå: – Prosjektet må avvises, sier Tasta bydelsutvalg om boligprosjekt på Tastarustå.

TASTARUSTÅ: Fakta Bygg ønsker å bygge ut felt E 6 på Tastarustå, som i dag er regulert til eneboliger. Feltet var opprinnelig planlagt som en grønn lunge mellom områder med blokkbebyggelse. Helikopterfoto: Stavanger kommune.

Fakta Bygg AS ønsker å bygge ut ett av de resterende felt i reguleringsplan 1731 på Tastarustå (felt E 6) – plan 2560P, som i dag er regulert til eneboliger.

Både bydelsutvalget og Sameiet Tastavollen 2-20 har innsigelser til planen. Feltet var opprinnelig planlagt som en grønn lunge mellom områder med blokkbebyggelse.

Under behandlingen av planen i Tasta bydelsutvalg i februarmøtet, fremmet Aina Hauge (Ap) et alternativt forslag til planen, som bydelsutvalget enstemmig slutter seg til.

– Tasta bydelsutvalg er positive til fortsatt utvikling av gode boligområder på Tastarustå, og en fornuftig arealutnyttelse av resterende tomtearealer. I denne saken mener vi derimot at de foreslåtte boligene bryter for mye med eksisterende bebyggelse, og at prosjektet derfor må avvises.

I stedet imøteser bydelsutvalget et boligprosjekt som faller naturlig inn i den allerede etablerte nye boligstrukturen med hensyn til arealutnyttelse, arkitektoniske uttrykk og antall boenheter.

– Vi forutsetter at uteareal til lek og rekreasjon ivaretas på optimal måte uansett hvordan tomten besluttes utbygd, heter det i oversendelsesforslaget fra bydelsutvalget.

OMSTRIDT: Planen er tenkt endret fra nåværende formål eneboliger, til konsentrert boligbebyggelse; seks tettilliggende boliger og tre hus i rekke i to etasjer med en inntrukket 3. etasje og parkeringskjeller. Fotomontasje: Kraftverk.

Detaljregulering kreves

For å kunne bygge en annen type bolig på feltet, kreves det en detaljregulering av området. Planen er tenkt endret fra nåværende formål eneboliger, til konsentrert boligbebyggelse; seks tettilliggende boliger og tre hus i rekke i to etasjer med en inntrukket 3. etasje og parkeringskjeller.

Arkitekten Kraftværk AS fremmer planen for feltet, som er i tilknytting til offentlig kvartalslekeplass i sør og felles, privat lekeplass i nord.

Til 2. gangs behandling anbefaler Stavanger kommune en reduksjon av toppetasjene, bevaring av sju eksisterende trær, og en bedre terrengtilpasset løsning, som til sammen tar bedre hensyn til omgivelsene.

Dersom også søppelstasjonen kan tas ut, påpeker kommunen at prosjektet vil fremstå bilfritt og med bedre utearealer.

Sterk fortetting
Til 2. gangs behandling bør det i følge byplansjef og saksbehandler vurderes nærmere om det er ønskelig med så sterk fortetting på området som foreslått.

Dette feltet var planlagt som en grønn lunge mellom områder med blokkbebyggelse.

– Med de anbefalte justeringer før 2. gangs behandling vil prosjektet oppfylle krav til gjeldende forskrifter og lovverk med blant annet avstand mellom bygninger, men med de nødvendige tilpasninger lovverket åpner for. Justeringene vil bidra til å bevare områdets grønne og mer åpne kvaliteter, sier kommunen.

Planforslaget legger opp til at man kan gå rundt feltene på tomten (hvert 3. hus) fra vest mot øst og fra nord til sør via et felles gangareal med direkte adgang til sandlekeplass, heis eller trapp ned til parkeringskjeller

Sameiet i mot
Sameiet Tastavollen 2-20 var til stede under Åpen halvtime på bydelsutvalgets februarmøte. De har innsigelser til planen, og mener byggeprosjektet blir for stort og tett innpå eksiterende bygg, og at planen ikke bør gjennomføres.

Planen er sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn, og skal ut på 2. gangs behandling.