Ferdig høsten 2016

PÅBEGYNNES OG BLIR FERDIG I 2016: Tasta skatepark.Fotomontasje: Pivitech.
Del på Facebook

Arbeidene med nye Tasta skatepark starter tidlig i 2016 med ferdigstillelse av anlegget samme år.

PÅBEGYNNES OG BLIR FERDIG I 2016: Tasta skatepark. Fotomontasje: Pivitech.

Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) har opprettholdt tidligere vedtak om fremdriftsplan for skateparken, en skatepark som ble topprioritert av det samme kommunalstyret og Tasta bydelsutvalg.

Gjennomføringsmåte med hensyn til mest mulig rasjonell og økonomisk byggeprosess ble vurdert særskilt i forbindelse med Handlings- og økonomiplanen (HØP) 2015-2018 som er vedtatt av bystyret.

Oppdeling av anlegget i flere etapper, som vedtatt i bystyret desember 2013 ville ha medført større kostnader totalt.

Skateparken skulle etter første vedtak 2013 stå helt ferdig i 2017, og første del skulle kunne tas i bruk i år. Nå skal altså hele anlegget stå ferdig i 2016.

I 2015 ville det vært til disposisjon til sammen ti millioner kroner dersom en hadde lagt til grunn det som var avsatt i handlings- og økonomiplan for 2014 (fire millioner) og 2015 (seks millioner). Ti millioner ville ikke vært nok til å gjennomføre flowlandskapet som er skateklubbens første prioritet. Det ville i tillegg vært nødvendig å gjennomføre grunnarbeider samtidig på hele arealet på grunn av blant annet grunnforhold.

Bedre priser
– Anleggsoppstart omkring 1. mai 2015 fordrer at en større del av rammen er tilgjengelig allerede i 2015. Dette løses ved at anleggsstart utsettes til 2016. Dette vil også kunne gi mer langsiktighet for entreprenøren og dermed også bedre priser, sa rådmannen i sitt forslag til HØP.

Bystyret ga sin tilslutning til dette under behandlingen av HØP i desember.

Den delen av anlegget som ligger nord for den diagonale gangveien gjennom området inneholder et flowlandskap hvor en liten bowl er integrert og et streetlandskap. Dette er den delen som Tasta skateklubb ønsket å få opparbeidet først.

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for denne delen av anlegget. Dette viser en samlet sum på 26 millioner kroner inkludert prosjektering, uforutsette hendelser og moms. Dette er høyere enn tidligere kostnadsoverslag. Etter en gjennomgang ser en at det først og fremst er prisen på betongkonstruksjonene som har økt.

26 millioner
En så tidligere for seg en etappevis utbygging av hele anlegget, men dog slik at hele anlegget nord for den diagonale gangvegen tas som en samlet entreprise. Dette ville ha gitt utfordringer i forhold til ønsket fremdrift, både fordi pengestrømmen til prosjektet er fordelt på så mange år og fordi kostnadsoverslaget viser en høyere kostnad enn det som var avsatt.

Hvor mye denne delen av anlegget vil utløse av spillemidler, er ikke klarlagt, det må uansett søkes på ny da gjeldende tilsagn er gått ut. Så langt har en ikke kommet da planene ikke er ferdig utarbeidet.

Dersom det fortsatt er mulig å få fire millioner i spillemidler og disse kan legges inn som del av prosjektets finansiering og forskutteres av kommunen, gir dette sammen med det som er satt av i gjeldende handlings- og økonomiplan, en samlet ramme på inntil 26 millioner

Det vil være nødvendig å gjennomføre grunnarbeider samtidig på hele arealet på grunn av grunnforhold, overvannshåndtering med mer.

Om Tasta skatepark:
Tasta Skatepark ble åpnet 1998, og har blitt oppgradert flere ganger siden da. Det har vært arrangert flere mesterskap, som Stavanger Open, NM og Europacup på Tasta.

Planene med å få på plass et oppgradert Tasta skatepark begynte med skateplanen i 2008. Prosjektet er støttet med 500 000 kroner fra sentralt hold, disse pengene er brukt opp til forprosjektet.

Skateparken ble jevnet med jorden 27. august 2013, fordi anlegget ble ansett som farlig for brukerne, slitt som det var.

NYE TASTA SKATEPARK: Foreløpig tegning av den nye parken. Skateparken skal ut på anbud.