Skateparken: det kan bli nye utsettelser og mindre park

Ett av flere forslag til ny skatepark fra Pivitech. Fotomontasje: Pivitech.
Del på Facebook

Kommunalstyret for bymiljø og utbygging (KBMU) får saken om Tasta skatepark på bordet igjen.

Skateparken kan bli mindre enn denne fotomontasjen viser. Anleggsoppstarten kan bli utsatt til 2016. Fotomontasje: Pivitech.

Administrasjonen ber kommunalstyret om avklaringer rundt blant annet økonomiske rammer, anleggsoppstart og når skateparken kan ferdigstilles.

– Innenfor den økonomiske rammen vil det bare være mulig å gjennomføre den delen av skateanlegget som ligger nord for den diagonale gangveien og det er usikkerhet omkring elementer i kalkylen og hvor mye det kan oppnås i spillemidler, sier administrasjonen blant annet i saksfremlegget.

Første byggetrinn i Tasta skatepark skulle etter opprinnelig vedtak ha anleggsoppstart i år, etter at bystyret desember 2013 bevilget til sammen 22 millioner kroner til ny skatepark, fire millioner i 2014 og seks millioner i hvert av årene 2015-2017.

Anleggsoppstart ble deretter utsatt til mai 2015. Nå kan ting tyde på at arbeidene i skateparken forskyves til 2016.

– Skissert anleggsoppstart omkring 1. mai 2015 vil fordre at en større del av kostnadsrammen er tilgjengelig allerede i 2015. Dette kan løses ved at anleggsstart utsettes til 2016, sier administrasjonen i saksfremlegget til KMU.

Tasta skateklubb ønsker først å få opparbeidet den delen av anlegget som ligger nord for den diagonale gangveien gjennom området.

Kostnadsoverslag for denne delen av anlegget er høyere enn tidligere overslag. Hvor mye spillemidler som kan utløses, er ikke klarlagt, det må søkes på nytt etter at planene er ferdig utarbeidet.

– Anleggsoppstart i 2016 vil kunne gi mer langsiktighet for entreprenøren og dermed også bedre priser. Det vil da være både ønskelig og en fordel om hele det aktuelle området kan ferdigstilles i 2016. Det innebærer at summen som er avsatt i 2017, kan disponeres allerede i 2016, sies det i saksfremlegget til politikerne.

Administrasjonen ber om en avklaring på om det fortsatt skal legges til grunn en ramme på 22 millioner kroner med tillegg av spillemidler må forskutteres av kommunen, en samlet ramme på 26 millioner kroner. Nye Tasta skatepark hadde i 2011 en kostnadsramme på totalt 35 millioner kroner.

Det er utarbeidet nye tegninger til skateparken.

– For oss i Stavanger Skateklubb er de to første delene (streetplaza, liten bowl og flowareal) nok i første omgang, sier avtroppende formann i skateklubben, Reidar Nilsen til Tastavis.

KBMU behandler saken tirsdag.