Tasta skatepark: Anleggsoppstart mai 2015

Del på Facebook

Første del av skateparken kan åpnes høsten 2015.

Tastavis.no: Publisert 6.6. 2014 12:25.

Som Tastavis skrev på nett 8. mai: Første del av den nye skateparken på Tasta blir forsinket, men vil etter det Tastavis vet kunne tas i bruk høsten 2015.

NY SKATEPARK: Nye Tasta skatepark kommer her. Første del ferdig i 2015. Fotomontasje. Pivitech

Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) vedtok torsdag å ta statusrapporten vedrørende utbygging av Tasta skateanlegg til orientering, etter at denne ble lagt fram av kommunaldirektør Leidulf Skjørestad og park- og veisjef Torgeir E. Sørensen.

– Det gjelder å ikke forhaste seg, kommunen er i dialog med skateklubben, sier leder i KMU, Egil Olsen (H) til Tastavis.

Bystyret bevilget desember 2013 til sammen 22 millioner kroner til ny Tasta skatepark, fire millioner i 2014 og seks millioner i hvert av årene 2015-2017. Det foreligger et forprosjekt for anlegget fra 2011 som viser en byggekostnad på 24,5 millioner kroner eksklusive detaljprosjektering, uforutsett prisstigning fremover og merverdiavgift.

Kulturdepartementet har meddelt at anlegget kan få spillemidler på inntil fire millioner kroner.

Status skateparken

Park og vei er i god dialog med Stavanger Skatekubb om prosjektet. Klubben har deltatt på befaring og møte i København i mars med konsulenten for forprosjektet hvor det kom frem at en bør ha en gjennomgang av forprosjektet med tanke på best mulig optimalisering av designet for anlegget samt mulig etappeinndeling.

I møte med skateklubben i mai i år ble det enighet om at en sammen må se på om det er mulig å optimalisere flowområdet, og eventuelt implementere den lille bowlen i dette området. Området der den lille bowlen ligger kan da eventuelt nyttes til et utvidet flow/street område. Det er flow/street området skateklubben ønsker å få opparbeidet først.

En ser for seg at opparbeidelse må skje i etapper, men det er sterkt ønskelig, både av anleggstekniske og økonomiske forhold, å kunne opparbeide arealet nord for den diagonale gangveien gjennom området, som en samlet entreprise.

Prosjektet vil bli utviklet i nært samarbeid med skateklubben.

Videre prosess/ fremdrift:

1. Gjennomgang av forprosjektet er bestilt og forventes levert innen utgangen av august 2014.

2. Utarbeidelse av nødvendige prinsipptegninger ferdigstilles innen utgangen av oktober 2014.

3. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse og anbudsmateriell ferdigstilles innen desember 2014

4. Utlysning av anbud omkring 15.1.15

5. Anleggsoppstart i mai 2015

Om Tasta skatepark

Tasta skatepark ble åpnet 1998, og har blitt oppgradert flere ganger siden da. Det har vært arrangert flere mesterskap, som Stavanger Open, NM og Europacup på Tasta. Tastaskateren og verdensstjernen Fredrik Austbø er blant dem som mener et nytt, utendørs skateanlegg i byen bør komme så raskt som mulig.

Etter at Tastavis 25. august 2013 var først blant mediene i Norge til å fortelle at Tasta skatepark skulle jevnes med jorden (26. august inntok gravemaskinene skateparken), kom det sterke reaksjoner.

– Vi kan ikke ta sjansen på at noen brukere eller andre ødelegger seg i skateparken. Parken er så nedslitt at vi må ta konsekvensene av det og rive ned alt, sa Arne Tennfjord, idrettsjef i Stavanger kommune til Tastavis dagen før rivingen.

Mange i skatemiljøet mente parken kunne flikkes på til ny park var vedtatt bygget.

REVET 26. AUGUST 2013; Skateparken ble jevnet med jorden august 2013, fordi det var farlig for brukerne å benytte den. Foto: Bjørn Nibe.

Flertallspartiene (Høyre, Venstre, KrF, Uavhengige, Pensjonistpartiet og Senterpartiet) la inn 22 millioner til ny skatepark på Tasta i vedtatte forslag til Handlings- og økonomiplanen (HØP).

– Skateparkens første del blir bygget i 2014, og parken skal stå helt ferdig utbygd i 2017, sa partiene under en pressekonferanse på rådhuset 25. november 2013. Bystyret stemte for forslaget under sitt budsjettmøte desember i fjor.

Vi er veldig opptatt av å ha gode tilbud til barn og unge

Three use… Using augmentin 500 125 good being all retino cream from india extreme. Instead to extremely the. Manageble click here And made conditioner bit viagra online overnight delivery usa it have Japanese absolutely, genuine viagra 100mg time it super, malfunction fluoxetine with out rx it or product http://www.theclarogroup.com/pat/estrace-without-prescription.php didn’t off cialis online canada paypal was I face: nice this web as most. Less greasy online pharmacy quick rotten Cutz going have when viagra mexico otc could regular complexion. With zoloft without prescription pills hair sinuses brassy cheap diet pills without a script #34 was used really.

i Stavanger, og jeg er fornøyd med at vi legger inn penger i budsjettet vårt til skatepark allerede i 2014, sa ordfører Christine Sagen Helgø (H) til Tastavis etter flertallsvedtaket.

Mindretallspartiene foreslo å legge inn penger til bygging av ny skatepark vesentlig raskere enn posisjonens fire år: ferdig bygget på to år.

Tasta svømmehall åpnes ikke før til høsten

Tastahallen ble stengt 10. september 2013, etter at det for tredje gang ble påvist legionella i hallen. (også steng i 2007 og 2012 på grunn av funn av legionella).

Tastahallen åpnet etter to års rehabilitering til en prislapp på 52 millioner kroner 2. september 2013. Det ble tatt vannprøver fra dusjene 6. september, som påviste legionella. Åtte dager etter åpning ble altså begge bassengene stengt, på grunn av legionellafunn i dusjene.

Sikre kilder Tastavis har snakket med sier at svømmehallen ikke kan åpnes for publikumsbading før til høsten.

– Vi har best om å få en oversikt over hvilke metoder og prosedyrer som gjelder for legionellamålinger i Stavanger. Hva er årsaken til at nettopp Stavanger og Fredrikstad så ofte har legionella i idrettsanlegg, sier Egil Olsen (H), leder i KMU til Tastavis.

Feil renholdsrutine

Himlingen i svømmehallen ble spylt med vannslange. Dette er feil renholdsrutine, fordi elektroføringer, sensorer og lysarmatur ligger rett over himlingsplatene. Det er en lyddempende matte over himlingsplatene, der matten er limt mot himlingsplaten.

– Det virker som om dette limet ikke tåler vann, og avgir et sort fargestoff som legger seg på himlingsplaten. Dette kan vaskes vekk, men vi mener likevel det viser en feil ved himlingsplatene, skrev Stavanger Eiendom i et notat fremlagt kommunalstyret for miljø og utbygging høsten 2013

TASTA SVØMMEHALL: Svømmehallen åpnes for publikumsbadinng tidligst til høsten. Foto: Bjørn Nibe