Helge Solum Larsen: – Statens vegvesen har ikke gjort jobben sin

I 2019 åpner ny trafikkmaskin gjennom Tasta. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Del på Facebook

«Trafikkmaskinen ny E39 gjennom Tasta har ubetydelig eller liten konsekvens for barn og unge på Tasta».

Marianne Rye Beck i konsulentfirmaet Norconsult, som på oppdrag fra Stavanger kommune har utredet konsekvensene trafikkmaskinen får for barn og unge, etter krav fra Sivilombudsmannen, konkluderer med at ny E39 gjennom Tasta, med store inngrep ved Store Stokkavatn har ubetydelig eller liten konsekvens for barn og unge på Tasta.

I 2019 åpner ny trafikkmaskin gjennom Tasta. Fotomontasje: Statens vegvesen.

Sivilombudsmannen konkluderte i fjor med at:

“En reguleringsplan (2236) vedtatt med så store utredningsmangler med hensyn til barn og unges interesser, kan ikke bli stående – verken helt eller delvis.”

– At Statens vegvesen havnet i klammeri med Sivilombudsmannen forundrer meg ikke. De har ikke gjort jobben sin fra dag en, og de har også oversett alle forhold til barn og unge, sier Helge Solum Larsen (uavhengig og leder i kommunalstyret for byutvikling, KBU) til Tastavis.

Solum Larsen (tidligere Venstre) var den politikeren i Stavanger som sterkest gikk i mot Ryfast og motorvei gjennom Tasta.

Helge Solum Larsen (uavhengig. Foto: Bjørn Nibe.

Gøy med fargetusj

Tastavis var til stede på en av seansene med Norconsult noen uker før Rye Beck og Norconsult konkluderte i bestillingsverket; i en 8. klasse på Tastaveden skole. I klassen ble det kort fortalt om prosjektet og veiprosjektet, og hvilke innvirkninger det vil få.

Hver gruppe tegnet inn informasjon med tusjer på store satelittfoto. Først fant de huset sitt og skolen, og tegnet inn skoleveien. Deretter tegnet de inn fritidsveier, hvilke områder de bruker i fritiden og idrett i bydelen, hva de gjør der (sommer og vinter, dag og kveld), steder de liker og steder de ikke liker, eller vil endre.

Elevene syntes det var kjekt å bruke ulike fargetusjer på det store fotoet.

– Jeg liker å gå, jogge og sykle rundt Store Stokkavatn, blir det vanskeligere for meg å gjøre det når ny E39 er ferdig, spurte en Tastaveden-elev – like klok etter svaret fra konsulenten med fargetusjene.

Marianne Rye Beck i konsulentfirmaet Norconsult, her sammen med Ap-politiker Arnt-Heikki Steinbakk utenfor Rødknappen barnehage. Foto: Bjørn Nibe.

Utredningen blir nå lagt ut på høring i løpet av sommeren. Etter bystyrebehandlingen skal saken sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder som vurderer om saken er tilstrekkelig opplyst med hensyn til barn og unges interesser, og som foretar ny behandling av klagesaken.

Om Luftforurensing

Konsekvensene ved etablering av den store, gjennomgående motorveien på Tasta er ikke godt nok utredet. Dette gjelder særlig i forhold barn og unge. Det er et lovpålagt krav om at konsekvenser i forhold til luftforurensing, støy og omdisponering av store deler av grøntområdene til veiformål blir skikkelig utredet.

Tasta bydel er preget av store boligområder med mange barnefamilier. Det er gjort mye for å sørge forat barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår med uteområder som gir mulighet for idrett, aktivitet og fri lek. Store områder mellom Store Stokkavatn og boligområdene er regulert til friområde, nettopp for å kunne ivareta dette.

Stavanger kommune og Statens Vegvesen har startet arbeidet med å etablere 4-felts motorvei gjennom bydelen, tett opp til og delvis på bekostning av bolig- og grøntområdene. Forsøk på å finne andre alternativer, slik som tunnel, har ikke ført fram.

Sivilombudsmannen konkluderte:

“En reguleringsplan (2236) vedtatt med så store utredningsmangler med hensyn til barn og unges interesser, kan ikke bli stående – verken helt eller delvis.”

Barn er særlig utsatt for luftforurensing. Dette fordi de oppholder seg mer utendørs enn voksne og nærmere bakkenivå. I større byer, Stavanger inkludert, utsettes mange barn for luftforurensing langt over grenseverdiene satt av myndighetene. Dette øker risikoen for luftveissykdommer, samtidig som slik forurensing øker plagene for de som allerede lider av slike sykdommer. Andelen av befolkningen som har slike lidelser er økende, og det snakkes i dag om miljøhemmede på samme måten som funksjonshemmede.

Det har vært en negativ utvikling i luftkvalitet i Stavanger. Problemene skyldes i hovedsak veitrafikk, og særlig langs de mest trafikkerte strekningene. En slik konsentrasjon av trafikk sammen med forurenset luft fra Eiganestunnelen, gjør dette til et potensielt stort problem for nærområdene langs nye E39, og særlig i nærheten av tunnelåpningene.

Utredning av luftforurensing skal skje etter “Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)”. I en slik utredning blir det utarbeidet kart som gir oversikt over hvor grensene for luftkvalitet overskrides, og hvor man bør unngå opphold på grunn av helsefare (rød og gul sone). I plan 2236 er slik utredning ihht T-1520 ikke blitt foretatt for E39 utbyggingen.

Om støy

Uønsket støy er en vår tids største helseproblemer. Støy kan virke negativt på helse, skape mistrivsel, føre til adferdsendringer, forstyrre tale og oppleves som plage. Søvnforstyrrelser og konsentrasjonsvansker kan forårsakes av støy. Læreevnen, arbeids- og skoleprestasjoner påvirkes negativt ved høye støynivåer.

Effekten er kumulativ og tydelig blant de som har vært utsatt for støy i lang tid. Særlig rammes mange barn av støyende omgivelser, fordi støy gir redusert læringsevne og lærevansker og fordi langtidshukommelsen svekkes. Undersøkelser fra Sverige og Tyskland viser at barn som lærer i ikke-støyende omgivelser forbedret langtidshukommelsen med 25 prosent (New Scientist, 25.08. 2007).

Støy har vært et viktig tema i plan 2236 da denne ble behandlet i 2008, hvor det var et krav om at “Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” ble fulgt. Bystyret var ikke fornøyd med utredninger og tiltak som vegvesenet hadde gjort og krevde derfor (8.12.2008):

Bystyret legger til grunn at det må jobbes ytterligere med støyreduserende tiltak for boligbebyggelse og friområdet langs hele strekningen fra utløpet av Eiganestunnelen til Eskelandsveien for å tilfredsstille Miljøverndepartementets T-1442.”

 Etter dette er det ikke foretatt noe som helst for å bedre støysituasjonen langs denne strekningen. Ved ny behandling i 2010, valgte derfor bystyret å kreve at T-1442 oppfylles som en del av reguleringsbestemmelsene.

I dag er støynivået for høyt langs store deler av strekningen fra Byhaugtunnelen til Eskelandsveien. Stavanger kommune og Statens Vegvesen er pålagt gjennom Forurensingsforskriften å jobbe for å forbedre støysituasjonen på Tasta. Etter det Tastavis vet vil støyen bli ytterligere forverret, og særlig under anleggsperioden som skal vare i nærmere fem år.

I følge sikre kilder er det kommet frem en rekke forhold som peker på at støyvurderingene fra 2008 er utdatert og må tas opp til ny vurdering. Støyretningslinjen T-1442 er revidert og skjerpet på en del områder. Statens Vegvesen har opplyst at de nå foretar en ny og mer detaljert støyberegning for området. Denne beregningen er forsinket (skulle være klar våren 2014).

Om forurensing og trafikkfare

Når slike utearealer for barn og unge omdisponeres, er det krav om at det skal identifiseres erstatningsarealer. Disse skal være fri for støy, forurensing og trafikkfare. På Tasta er det vanskelig å se at dette skal være mulig ettersom når er snakk om så mye som 50-60 mål friområde/grøntområde som går tapt. Det viktigste blir derfor kanskje å sørge for at gjenværende arealer (som ikke blir disponert) skjermes for forurensing slik at ikke større område ender opp sterkt forringet.

På nordsiden mot Tasta skole er det planlagt en kulvert, det gjør det mulig å få tilbake noe grøntareal dersom det tilpasses terrenget. Dette kan da bli koblet sammen med skoleområdet og lengre mot sør kan det skapes en grønn korridor.

Spørsmålene her er: Hvilke erstatningsarealer skal kompensere for tapte friområder, og hvilke tiltak settes inn for å forbedre gjenværende arealer?

– Etter høringsrunden vil utredningen bli lagt fram for bystyret. Resultatene fra utredningen vil bli brukt i videre planlegging av E39 og ved gjennomføringen av anlegget, sier Iqbal Mohammad, transportplan, kultur og byutvikling, Stavanger kommune, prosjektleder for kartleggingen til Tastavis.

Metoden er basert på «Barnetråkk», der barn og unge selv registrerer sin egen bruk.

– Bakgrunnen for de valgte trinnene er: 5. klasse er store nok til å bevege seg alene rundt, men fortsatt så små at de er barn og leker. I 8. klasse er elevene mer ungdom enn barn og bruker nærområdene på en annen måte. De minste barna leker stort sett der voksne tar de med. Samtalene med barnehagen og SFO på skolene ivaretar deres behov, sier prosjektleder Mohammad.

Tastavis kommer med mer om den meget omstridte veisaken.