– Lite informativt møte

Del på Facebook

Statens vegvesen orienterte om ny E39, men ble flere svar skyldig under kveldens møte på bydelshuset.

Statens vegvesen, representert ved delprosjektleder for Eiganestunnelen, Dag Johannes Daland og en av hans kolleger fra vegvesenet var invitert av Tasta bydelsutvalg til å orientere om den kommende utbyggingen av Eiganestunnelen, trafikale problemer og stenging av Byhaugtunnelen sommeren 2014.

TASTA BYDELSUTVALG: Bydelsutvalget hadde invitert Statens vegvesen til storsalen på bydelshuset tirsdag kveld for en statusoppdatering om ny E39 og ny tunnel. Foto. Bjørn Nibe.

Storsalen på bydelshuset var arenaen under ”Åpen halvtime”, og et titalls beboere og berørte naboer til ny E39 var engasjerte tilhørere, som også fikk stille representantene fra vegvesenet spørsmål under den timelange seansen.

Spørsmålene var mange, svarene lite konkrete for spørsmålsstillerne bakerst i storsalen:

Som hvor stor fartsgrensen på ny E39 gjennom Tasta kommer til å bli, eller hvilke konkrete tiltak vegvesenet planlegger for å skåne bydelen med hensyn til tungtrafikk – omskilting, midlertidige lyskryss på strekningen fra Reinskau til dagens E39, blant annet.

– Skal tungtrafikken gå gjennom Tasta (og gjennom Randabergveien og Tanke Svilandsgate, journ.anm.) i sommer, når Byhaugtunnelen stenges i sommer? spurte en i salen.

– Hva ned gangbruen ved Myrveien, ville Aina Hauge (Ap) ha svar på.

– Det er en tøff og hårete plan dere (i Statens vegvesen) har. Jeg er redd tidsplanen dere har satt kan sprekke, sa Tormod Andreassen (Venstre).

Arbeidene utsatt til april

De innledende arbeidene med Byhaugtunnelen på Tasta-siden skulle etter planen vært i gang nå i februar. Dette arbeidet er etter det Tastavis kjenner til utsatt til april, fordi Sivilombudsmannen i oktober 2013 ga Tunnelgruppa på Tasta medhold i en klage på at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser i reguleringsplanen på viktige områder som støy, støv og tapte områder for lek og rekreasjon, blant annet.

Stavanger kommune har engasjert et konsulentfirma til å foreta en spørreundersøkelse på utvalgte skoler og barnehager; noe

som skal gi bystyret i byen et grunnlagsmateriale i den videre prosessen med Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Saken om utvidelsen av tunnelen fra ett til to felt i hver retning i store deler av tunnelen skal også opp til behandling politisk, etter at Tastavis omtalte vegvesenets utvidelsesplaner og orienterte sentrale politikere i Stavanger i oktober 2013.

Jan Terje Marcussen: – Lite informativt møte

– Møtet Statens vegvesen var lite informativt, med bare «hvis og om og men». Det virker for meg som vegvesenet ikke har verken en plan A, B eller C klar. Jeg savner signaler om ekstra innsats i sommer, når Byhaugtunnelen skal stenges, som å jobbe 24/7 for å få de innledende arbeidene ferdig så raskt som mulig, sier Jan Terje Marcussen (Fremskrittspartiet) etter kveldens møte.

Bjarne Aspelund (Pensjonistpartiet) er skuffet etter en time med vegvesenet.

– Jeg opplever orienteringen som en tåkelegging av fakta, jeg er like klok nå, som før orienteringen, sier Aspelund, som stilte delprosjektleder Daland dette spørsmålet:

– Hvordan blir det egentlig på Tasta?

Det ble skapt litt usikkerhet i salen da delprosjektleder Dag Johannes Daland sa ”kulverten som kommer forbi Tasta skole (…)”.

En kulvert som blir 370 meter lang, og som ikke skal gå forbi Tasta skole, en kulvert som ikke kan bli lenger på grunn av av- og påkjøringsramper ved dagens kryss og stigningsforhold ved disse til lokalveinettet.

Byhaugtunnelen vil etter det Tastavis vet stenges 23. juni og i to måneder fra den datoen.

Når ny E39 er ferdig i 2019 vil 35.000 kjøretøy, små og store, kjøre gjennom Tasta, hvert døgn.

– Saken om Sivilombudsmannen og Fylkesmannen er ikke tema denne kvelden. Når det gjelder kulverten, kan det skje endringer, sier delprosjektleder Dag Johannes Daland til Tastavis.

Strekningen forbi tasta skole ligger under en annen reguleringsplan; «Smiene-Harestad».

Turid Haaland Wiersholm (Fremskrittspartiet) oppfordrer bydelens innbyggere, og særlig de som vil bli direkte berørt av ny E39 og byggingen av ny tunnel om å komme med innspill i saken, enten til henne eller til bydelsutvalgets leder, May-Britt Ekstrøm (Høyre), eller noen av de andre ni i bydelsutvalget.

LEDER: Tasta bydelsutvalgs leder, May-Britt Ekstrøm med Statens vegvesens utsendte. Foto: Bjørn Nibe.