Ny Randabergveien 97

Del på Facebook

Randabergveien 97 får leilighetsbygg med syv boenheter og opprydding i uoversiktlige trafikale forhold.

Privat forslag til reguleringsplan for Randabergveien 97, plan 2460P er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Planområdet er mellom Randabergveien og Fjellstølveien.

Planen legger opp til leilighetsbygg på syv boenheter, samt videreføring av eksisterende gatekjøkken (Reinskau). Med hensyn til luftkvalitet og matlukt fra matproduksjon stiller bestemmelsene krav til at matlukt skal reduseres til det minimale, og håndteres gjennom utlufting over tak.

RANDABERGVEIEN 97 NÅ: Uoversiktelig og lite estetisk. Foto: Bjørn Nibe.
SLIK BLIR DET: Randabergveien ved Reinskau blir sikrere. Leilighetsbygg med syv leiligheter reises.

Det er i dag en uryddig trafikal situasjon innenfor planområdet, med udefinert skille mellom kjøreareal og areal for myke trafikanter. Hovedåre for gang- og sykkeltransport mot Stavanger går gjennom området. Denne er punktert flere steder ved at det er tilrettelagt for kjøring til eiendommene i Randabergveien 97 og 99. I tillegg er eksisterende parkeringsplass anlagt slik at en ved utkjøringen kan krysse begge kjørefelt i nærheten av fotgjengerovergang når en skal sørover på fv. 412. Dette skaper en risiko for sammenstøt mellom kjøretøy og sammenstøt mellom kjøretøy og fotgjengere.

Planforslaget vil kunne løse forholdene på en god måte, slik at atkomst og parkeringskrav blir ivaretatt, samtidig som gang- og sykkelveien ikke blir brutt av biltrafikk.

Planlagt leilighetsbygg trappes ned mot sør, og eneboligen som ligger her.

I forhold til bakenforliggende eneboliger vil nytt bygg komme ca. 6,5 m over Fjellstølveien på det høyeste.

Randabergveien 97 får leilighetsbygg med syv leiligheter. ILL: Arkitektkontoret Stav AS .

Atkomst og veisystemet

Atkomst til boligene planlegges fra Fjellstølveien. Dette er gjort etter føringer fra Stavanger kommune og Statens vegvesen. Det er her planlagt en avkjørsel til felles parkeringsplass.

For næringseksjonen er atkomst og parkering planlagt ved fv. 412. Her skal også vareleveranse foregå. Dagens atkomst til Randabergveien 97 fra fv. 412 saneres og erstattes av en gangforbindelse fra offentlig gang- og sykkelveg til felles utearealer.

For parkeringsplassen ved fv. 412 reguleres en høyre av- og påkjøring. Det vil si at en kommer i høyre kjørebane og svinger inn på parkeringsplassen. Når en skal kjøre ut fra parkeringsplassen igjen må en svinge til høyre og følge veiens kjøreretning.

Dersom en kommer fra parkeringsplassen og skal sørover på fv. 412 må en dermed først kjøre nordover til rundkjøringen ved Gjerdeveien. Her kan en snu i rundkjøringen og kjøre sørover. For å stramme opp krysset og lede bilene i nordgående kjøreretning er midtrabatten i Randabergveien forlenget noe mot nord på plankartet.

Det tilrettelegges for leiligheter med variert størrelse, fra 65-100 kvadratmeter. Det er tilrettelagt for felles boder og sykkelparkering. Løftelem sikrer tilgjengelighet til alle arealer. I bakgården etableres det et mindre lekareal på 130 kvadratmeter, forholdsvis godt skjermet for støy.

Tasta bydelsutvalg hadde planen oppe til behandling i sist møte, og tok saken til orientering.

I det samme møtet vedtok bydelsutvalget denne enstemmige uttalelsen i forbindelse med planoppstart for ny trafikksikkerhetsplan 2014-2017 som skal utarbeides av Stavanger kommune:

«40 km/t soner på hele Tasta, fra Shell til Reinskau, inkludert Randabergveien.» og:

* Utvidelse av fylkesveien på Austre Åmøy. Av- og påstigning ved skolene. Bedre belysning ved fotgjengerovergangene tilknyttet skolene. Belysning i Osebergstien ved fjellhallen, samt gangstien opp mot Njordfeltet. Gangfelt der det er busstopp og tiltak i forhold til økt trafikk ved utbygging av Tastarustå.