Anleggsstart ved årsskiftet

Ny E39 nordover fra Eiganestunnelen til overgangen mot dagens vei. Til venstre i bildet ses omlagt Ytre Ringvei Vest fra Byhaugtunnelen til krysset med Randabergveien. Foto: Statens vegvesen.
Del på Facebook

Fem år med anleggsarbeid. Ikke avgjort om det blir 60 km/t eller 80 km/t i fartsgrense.

50 innbyggere og berørte beboere var til stede i bydelshuset onsdag kveld, da Statens vegvesen arrangerte informasjonsmøte om Ryfast og Eiganestunnelen onsdag kveld.

INFOMØTE: Prosjektleder Gunnar Eitejord orienterer. FOTO: BJØRN NIBE.

Statens vegvesen stilte med åtte personer fra staben, blant dem prosjektleder Gunnar Eitejord og delsprosjektleder Dag Johannes Daland.

Eitejord innledet møtet med å vise en informasjonsfilm på storskjerm om Ryfast og Eiganestunnelen med egne kommentarer, siden vegvesenets pc ikke hadde lydkort.

Han fikk etter hvert en rekke spørsmål fra salen angående fremdrift, støy, støv, anleggstrafikk, kulvert og fartsgrense.

– Det er ikke bestemt hvilken fartsgrense det blir på ny E39 gjennom Tasta, 60 eller 80 kilometer i timen, men støyberegningene tar utgangspunkt i 80 km/t. I en anleggsfase vil det være både støy og støv, men vi har en rekke krav til entreprenørene i forhold til dette. Når det gjelder eiendommer som må innløses, prøver vi å få til minnelige avtaler, sa Eitejord.

Fra årsskiftet starter den omfattende jobben med tunnelarbeidene, med blant annet sprenging og uttransport av masse. Eiganestunnelen vil etter planen stå ferdig fire år senere, ved årsskiftet 2017/2018.

– Bedre bomiljø

– Bomiljøet vil garantert bli bedre for alle som bor nær dagens E 39. Veien blir lagt ti meter under dagens nivå, dagens Ytre Ringvei Vest flyttes lengre vekk, og hver enkelt bolig langs traseen får støytiltak, sier delsprosjektleder Dag Johannes Daland til Tastavis.

PROSJEKTLEDERE: Gunnar Eitejord og delsprosjektleder Dag Johannes Daland.

Det skal være befaring på eiendommene som får tiltak mot støy.

– Detaljene på støydelen i forhold til den enkelte beboer er ikke klare, vi føler vi har tid ennå til det, sier Daland.

4-felstvei og et toplanskryss

Eiganestunnelens to løp skal legges under Byhaugtunnelen, som derfor må forsterkes. Byhaugtunnelen vil av den grunn bli stengt halvannen til to måneder neste sommer.

Myrveienbrua, som går til eiendommer og friområder, vil bli erstattet av ny bru i forbindelse med prosjektet.

Arbeidene med den såkalte dagsonen, veistrekningen med vei i dagen, vil starte sommeren 2015, og være ferdig august 2018.

Ny E39 nordover fra Eiganestunnelen til overgangen mot dagens vei. Til venstre i bildet ses omlagt Ytre Ringvei Vest fra Byhaugtunnelen til krysset med Randabergveien. Foto: Statens vegvesen.

På strekningen blir det 4-felstvei og et toplanskryss der dagens innkjøring til Randabergveien er. Fra august 2018 blir det ett år med andre arbeider, testing og sikkerhetsgodkjenning av tunneler og veianlegg.

Ny E39 sett sørøstover mot krysset med Randabergveien. Atkomsten til utfartsparkering og Nordalssvingene er lagt om og dagens fotgjengerundergang erstattes med bru. Foto: SVV.

Detaljer rundt kulverten (veitunnel som ikke er en fjelltunnel, men er bygget av betong) blir avklart når reguleringsplanen for den neste strekningen, forbi Tasta skole – Smiene-Harestad er klar.

Ryfast har en prosjektkostnad på 6200 millioner kroner (korrigert med ny momssats). Størstedelen av kostnadene skal finansieres med bompenger.

Eiganestunnelen har en prosjektkostnad på 2477 millioner kroner (korrigert med ny momssats). 40 prosent av kostnadene dekkes av staten.